Απόσπασμα πρακτικού της υπ'αριθμ. 16/24-11-2020 συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Νεμέας.

Δείτε εδώ το απόσπασμα πρακτικού της υπ'αριθμ. 16/24-11-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας,με θέμα:"Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων παραχώρησης οικογενειακών τάφων Δήμου Νεμέας για το έτος 2021 κ.ε."