Απόσπασμα πρακτικού της υπ'αριθμ. 12/10-9-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας.

Δείτε εδώ απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμό 12/10-9-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας για την έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Β' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020.