ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δείτε εδώ το απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμό 18/08-12-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου ,έτους 2022.