ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

dimos nemeas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νεμέα   04-7-2024              

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                    

Ταχ.Δ/νση:Λ.Παπακωνσταντίνου 39Β

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

  • 2746360118

e-mail: nemeaota@nemea.gr 

 

 

                                            

                                                                                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.  - 185 / 2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. θ΄ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/2010).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νεμέας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων ανάπτυξης, πολιτισμού, έρευνας και παιδείας του Δήμου Νεμέας, με συνεργασίες σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, τη διαχείριση της ένταξης της πόλης σε διεθνή δίκτυα, όπως τα Iter Vitis, καθώς και τη συνεργασία με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η Ομάδα Εργασίας θα καταγράφει και θα επεξεργάζεται προτάσεις για όλα τα επιμέρους θέματα  της αρμοδιότητάς της και θα υποβάλει σχετικές έγγραφες εισηγήσεις προς τον Δήμαρχο Νεμέας.

Η ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. την κ. Ελένη Χρυσικοπούλου του Δημητρίου, Δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκτυο των αγορών του Αγροδιαστροφικού τομέα, εμπειρογνώμονα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου, εκπρόσωπος για τη σύσταση και λειτουργία του δικτύου Iter Vitis και της συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόκριτος και άλλα ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, η οποία ορίζεται Πρόεδρος. 
  2. τον κ. Κωνσταντίνο Ευσταθίου του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο της εθνικής διεπαγγελματικής οργάνωσης αμπέλου και οίνου.
  3. την κ. Αργυρώ Αϊβαλή του Γεωργίου, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας.
  4. ο κ. Παναγιώτης Ρογκάκης του Αναστασίου, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας.
  5. ο κ. Απόστολος Γιαννακόπουλος του Γεωργίου, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας.
  6. ο κ. Δημήτριος Ζώης του Νικολάου, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας.

 

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας θα εκτελούν το έργο τους εθελοντικά, χωρίς να δικαιούνται αμοιβή ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

 

Η Ομάδα θα συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου σε τόπο και χρόνο που θα ορίζεται στην πρόσκληση.

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ