ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την προμήθεια « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023» εκτιμώμενης αξίας 45.065,22 € πλέον Φ.Π.Α
Συστημικός αριθμός στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ :180535

Δείτε εδώ τη διακήρυξη  για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου  του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου έτους 2023.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.