ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Κ.ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 209.420,00 € ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : 195154

Δείτε εδώ τη διακήρυξη για την ανοικτή διαδικασία δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : κατασκευή γηπέδου 5Χ5  στην Κ. Αρχαίας Νεμέας.