ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ " εκτιμώμενης αξίας 195.112,90€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : 194475

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :" Κατασκευή έργων οδοποιϊας Δήμου Νεμέας".

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.