ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ»
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 191664 στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη για την ανοικτή  διαδικασία δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεμέας"

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Ε.Ε.Σ.