ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΤΩΚΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΝΕΜΕΑΣ » εκτιμώμενης αξίας 152.419,36€
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ :193050

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επικλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Διαμόρφωση Πάτείας Πατώκου στην Κ.Νεμέας και χώρου μνημείου στην Κ.Λεοντίου του Δ.Νεμέας ".

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.