ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
Συστημικός αριθμός στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ : 227192

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη για την προμήθεια " ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ".