ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΕΤΩΝ 2024-2025-2026 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 371.724,60 € ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ WWW.PROMITHEUS.GOV.GR ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ : 350927.

Δείτε εδώ την απόφαση της Δημοτικής  Επιτροπής του Δήμου Νεμέας με επισυναπτόμενη την αναλυτική διακήρυξη για συμβάσεις προμηθειών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο : "Προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Νεμέας ετών 2024-2025-2026".