ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΕΤΩΝ 2024-2025-2026 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 371.724,60 € ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ WWW.PROMITHEUS.GOV.GR ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ : 287259.

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη για την ανοικτή διαδικασία δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πετρελαιοεδών και λιπαντικών του Δήμου Νεμέας  για τα έτη 2024-2025-2026.