ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος του Δήμου Νεμέας εκτιμώμενης αξίας 56.449,38€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ »
Συστημικός αριθμός στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ : 191656

Δείτε εδώ τη διακήρυξη για την προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος του Δήμου Νεμέας .

Δείτε εδώ την περίληψη τη διακήρυξης.

Δείτε εδώ τη τεχνική μελέτη προμήθειας σκυροδέματος-ασφαλτομίγματος για το 2023.