ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2024 (αριθμ.Πρωτ. 1907/09.04.2024) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 10/05/2024 έως 22/05/2024

Δείτε εδώ την ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2024 (αριθμ.Πρωτ. 1907/09.04.2024) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δείτε εδώ το παράρτημα ανακοινώσεων.

Δείτε εδώ το έντυπο της αίτησης-  υπεύθυνης δήλωσης για πρόσληψη σε υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.