ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022(1785/11.04.2022) για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά πέντε (5) ατόμων με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ποθεσμία υποβολής αιτήσεων από 03/06/2022 έως 14/06/2022

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Δείτε εδώ την περίληψη της ανακοίνωσης.

Δείτε εδώ το παράρτημα ανακοινώσεων.

Δείτε εδώ το έντυπο Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.