ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την κάλυψη τριών (3) θέσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών.

Δείτε εδώ το έντυπο αίτησης.

Δείτε εδώ το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.