ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση α) επιτροπής επισκευής ,συντήρησης  και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου του έτους 2023 και β) για τη γνωμοδοτική επιτροπή,επισκευής , συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του ΝΠΔΔ του Δήμου " Δανιήλ Παμπούκης '' του έτους 2023.