ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση α) επιτροπής β) για τη γνωμοδότηση επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Νεμέα 20-1-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:276

                                                                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση α) επιτροπής επισκευής συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου του έτους  2022 και β) για τη γνωμοδοτική επιτροπή επισκευής, συντήρησης και
αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2022)

                                                                                                                  Ο Δήμαρχος Νεμέας

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011  Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του  Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.
4. Tις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2396/53 (ΦΕΚ  117/8.5.1953 τεύχοςΑ΄) Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως  αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου  Δικαίου.
5. Tις διατάξεις της αριθμ. 3373/390/75 (ΦΕΚ-349 Β/27-3-1975) :Περί  καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς  ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των  αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ. περί ών το άρθρο 1 του  Ν.Δ. 2396/53.
6. την υπ' αριθ. 4993/745/75 (ΦΕΚ-489 Β') απόφαση του Υπουργού  Προεδρίας Κυβερνήσεως
7. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση α) επιτροπής  επισκευής συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του  Δήμου και β) γνωμοδοτικής επιτροπής επισκευής, συντήρησης και  αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2022.
8. Την με αριθμ. 11/2022 (ΑΔΑ ΨΑΕΓΩΚΔ-ΗΨ6) απόφαση Δημάρχου  Περί ορισμού υπαλλήλων για τη διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό  μελών για τη συγκρότηση των προαναφερόμενων επιτροπών

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:
Σε εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στα ανωτέρω σχετικά , η  δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση :
Α) της επιτροπής επισκευής συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου του έτους 2022
Β) Της γνωμοδοτικής επιτροπής επισκευής, συντήρησης και αγοράς  ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για το  έτος 2022.
Θα λάβει χώρα την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του δημαρχείου Νεμέας. Η κλήρωση θα γίνει από υπάλληλο του Δήμου που κατέχει θέση ευθύνης  παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων που ορίστηκαν με τη αριθμ 11/2022 (ΑΔΑ ΨΑΕΓΩΚΔ-ΗΨ6) απόφαση Δημάρχου Νεμέας .

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην  ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                       ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ