ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νεμέα   14 -10 – 2021               

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                     

Ταχ.Δ/νση:Λ.Παπακωνσταντίνου 39Β

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Πληροφ: Aντωνίου Μαρία

  • 2746360118

 FAX  2746360134 . 

e-mail: nemeaota@otenet.gr 

 

 

                                            

                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.  - 212 / 2021   

 

       

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

 

΄Εχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Τεύχος Ά) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Το άρθρο 58 του ως άνω Νόμου , σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου .
  3. Το υπ’ αριθμ. 79/2017 Προεδρικό Διάταγμα, άρθρο 4 ,παράγραφο 4 και
  4. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

 

                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

   Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων Α/ θμιας και  Β /θμιας εκπαίδευσης ,καθώς και του Παιδικού Σταθμού Νεμέας την Παρασκευή       15 /10/2021 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια των μαθητών.

 

 

                                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                          Κ.α.α

 

                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                             ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ