Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                 

Αρ. Μελέτης: 11 / 2017

 

 

 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ »

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

Κ.Α.: 15-7135.001 / ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΤΕΥΔ

7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                  

Αρ. Μελέτης:11/2017

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ »

 

 

 

 

                                                                  1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα Μελέτη  αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού  παιδικών χαρών, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Νεμέας  κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-7-14  και την 30681/07-8-14.

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 4 παρ. 3. της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 931/Β/2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει των υπ' αριθμ. 48165/30-7-2009, 15693/2-5-2013 και 27934/11-7-2014 Υπουργικών Αποφάσεων, απαιτείται η συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11 της παραπάνω Υ.Α. (Αρμόδιες Αρχές).

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Νεμέας στην προσπάθεια  για την προσαρμογή των παιδικών χαρών του στις παραπάνω απαιτήσεις,  συντάσσει αυτή την οικονομοτεχνική μελέτη αρχικού προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.

Τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της μελέτης.

Ο χώρος του Δήμου Νεμέας στον οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι  :

 • Παιδική Χαρά      ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

Η προμήθεια θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412-2016. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους όρους της διακήρυξης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της Μελέτης.

Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 και να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-07-2014 και ισχύει.

Η τοποθέτηση των προμηθευμένων ειδών καθώς και οι εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου εξοπλισμού θα γίνονται από συνεργεία του αναδόχου σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείαςκαι με όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 με ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεμελίωση αυτών και την σύνδεση των επιμέρους μερών.

Η συγκεκριμένη προμήθεια δεν χρειάζεται ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών γιατί όπως φαίνεται στον προϋπολογισμό της μελέτης κανένας από τους κωδικούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται δεν περνάει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

Η Μελέτη Νο 11 /2017  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ », αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στην επιλεγμένη παιδική χαρά καθώς και όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης βάσει των ισχυουσών διατάξεων, ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο Νεμέας.  

Για την ανάθεση της προμήθειας απαιτείται ο ανάδοχος  να είναι πιστοποιημένος από διαπιστευμένο φορέα κατά ISO 9001:2008 για σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε Υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης παιδικών χαρών και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004.

Η τιμολόγηση / πληρωμή θα γίνεται με το πέρας της προμήθειας και τοποθέτησης και την παράδοση στον Δήμο του Τιμολογίου.

Η ψηφισμένη πίστωση για το έτος 2017 είναι : 30.000,00 €

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7135.001

 

 

 

 

 

 

ΝΕΜΕΑ  24 / 8  /2017

 

Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε

Ο  Προϊστάμενος Τ.Υ.

 

 

 

ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ.

              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                  

Αρ. Μελέτης:11/2017

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ »

 

 

 

2.ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΓΕΝΙΚΑ

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, όπως ορίζεται και από το άρθρο 5, παρ.2 της Υ.Α. 28492-28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β'931/18-5-2009) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014) και προβλέπεται στην παρ. 6.1.2 §η) του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων η προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ.2 του άρθρου 5 της ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις ανωτέρω Υ.Α και ισχύει.

Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και ετοίμου προς χρήση, η συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, η αποξήλωση και άρση επικίνδυνων στοιχείων έτσι ώστε η παιδική χαρά να λάβει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υ.Α.

Αποκλίσεις:

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές,  τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται , στα υλικά κατασκευής επί ποινή αποκλεισμού. Οι διαστάσεις του εξοπλισμού που δίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές  είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του +- 5% επί ποινή αποκλεισμού.

 

1: ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

6700 mm

Πλάτος

1600 mm

Ύψος

2300 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1,2

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

7200Χ6700mm

48,2m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

1200 mm

Ηλικιακή ομάδα

3+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Δύο (2) ξύλινες οριζόντιες δοκούς,
 • Έξι (6) ξύλινα υποστυλώματα,
 • Τέσσερα (4) καθίσματα παίδων με αλυσίδες.

Περιγραφή

Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από ξύλινη επικολλητή δοκό διαστάσεων 115Χ115mm. Στηρίζονται σε έξι κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε άκρο και ένα ζεύγος στο μέσο, από επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm. Στο κάτω μέρος της κάθε δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται οχτώ κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :

o    Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,

o    Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,

o    Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

o    Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

 

 

2: ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

5200 mm

Πλάτος

1600 mm

Ύψος

2300 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1,2

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

7200Χ5200mm

37,4m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

1200 mm

Ηλικιακή ομάδα

1,5+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς,
 • Έξι (6) ξύλινα υποστυλώματα,
 • Τρία (3) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες.

Περιγραφή

Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. Στηρίζονται σε έξι κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε άκρο και ένα ζεύγος στο μέσο, από επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm. Στο κάτω μέρος των δοκών και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλώνται έξι κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

 

 

3: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

900 mm

Πλάτος

250 mm

Ύψος

950 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1,6

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

3000Χ2300mm

6,9m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

600 mm

Ηλικιακή ομάδα

1,5+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Ένα (1) λαγουδάκι με χειρολαβές και κάθισμα,
 • Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.

Περιγραφή

          Η μορφή του λαγού όπως και το κάθισμα που στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην πλάτη του κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Στις κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.
  • Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

 

 

4: ΣΥΝΘΕΤΟ  ΟΡΓΑΝΟ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Ενδεικτικές απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

5600mm

Aπαιτούμενος χώρος

9100x7200mm

Πλάτος

4200mm

Ύψος

3000mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

1250mm

Πιστοποίηση

EN 1176:2008/1,2

Ηλικιακή ομάδα

3+

 

 

Το σύνθετο θα αποτελείται από :

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή,

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή,

• Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα,

• Ένα (1) συνθετικό τούνελ

• Μία (1) γέφυρα σχοινιών.

• Μία (1) καμπύλη σκάλα αναρρίχησης

• Ένα (1) πλέγμα σχοινιών για αναρρίχηση

• Έναν (1) στύλο πυροσβέστη

• Μία (1) κάθετη ανάβαση με πατήματα

 

Τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από:

• Τέσσερις (4) αλουμινένιες κολώνες τετραγωνικής διατομής 60Χ60mm περίπου

• Μία (1) πλατφόρμα από HDPE με αντιολισθητική επιφάνεια,

• Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από HDPE.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από HPL ή HDPE.

 

Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από:

• Τέσσερις (4) αλουμινένιες κολώνες τετραγωνικής διατομής 60Χ60mm περίπου

• Μία (1) πλατφόρμα από HDPE με αντιολισθητική επιφάνεια

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από HPL ή HDPE

Ανοξείδωτη τσουλήθρα

Οι τσουλήθρα θα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης θα κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της θα τοποθετούνται πλαϊνά από HPL ή HDPE. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη θα διαθέτουν πλευρική προστασία HPL ή HDPE και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26 τουλάχιστον.

Συνθετικό τούνελ

Το τούνελ θα αποτελείται από έναν σωλήνα από πολυπροπυλένιο ο οποίος θα προσαρμόζεται σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρμας με τη χρήση φραγμάτων από HDPE.

Γέφυρα σχοινιών

Η γέφυρα σχοινιών θα στηρίζεται σε δύο κολώνες αλουμινίου τετραγωνικής διατομής 60Χ60mm

περίπου από τη μία πλευρά, και σε δύο από τις κολώνες του πύργου από την άλλη πλευρά. Θα αποτελείται

από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται

ειδικά πλαστικά εξαρτήματα. Σε κατάλληλο ύψος θα φέρει κουπαστή από αλουμίνιο τετραγωνικής διατομής

60Χ60mm περίπου και κάθετα σχοινιά.

Καμπύλη σκάλα αναρρίχησης

Για την ανάβαση στη γέφυρα σχοινιών θα χρησιμοποιείται καμπύλη σκάλα αναρρίχησης με καμπύλα

πατήματα από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα.

Πλέγμα σχοινιών για αναρρίχηση

Στη μία πλευρά της πλατφόρμας θα προσαρμόζεται πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων

επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που θα σχηματίζουν κάναβο ανοίγματος 500Χ500mm.

Στύλος πυροσβέστη

Ο στύλος πυροσβέστη θα κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ26 τουλάχιστον και θα προσαρμόζεται από τη μία πλευρά στις κολώνες της πλατφόρμας σε απόσταση 500mm και από την άλλη

πακτώνεται στο έδαφος.

Κάθετη ανάβαση με πατήματα

Στο ένα υποστύλωμα της πλατφόρμας θα προσαρμοστούν πατήματα από HDPE, σε αποστάσεις

300mm μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ως σκάλα ανάβασης.__

 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :

o    Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων,

o    Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας,

o    Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

 

 

 

 

 

5: ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

2100 mm

Πλάτος

1650 mm

Ύψος

1850 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

5100Χ4650mm

23,7 m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

200 mm

Ηλικιακή ομάδα

1,5+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή,
 • Μία (1) προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα,
 • Δύο (2) τραπεζάκια,
 • Δύο (2) πάνελ δραστηριοτήτων,
 • Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα.

Ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή.

Η πλατφόρμααποτελείται από:

 • Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,
 • Μία (1) πλατφόρμαπου αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,
 • Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

          Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα.

Η πλατφόρμααποτελείται από:

 • Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,
 • Μία (1) πλατφόρμαπου αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,

          Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Τραπεζάκια

          Το κάθε τραπεζάκι κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και στηρίζεται σε δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου.

Πάνελ δραστηριοτήτων

Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και φέρουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών.

Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα.

Το μπαλκόνι αποτελείται από :

 • Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm,
 • Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,
 • Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm με επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας.

Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας.

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

 

 

6: ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

2500 mm

Πλάτος

500 mm

Ύψος

600 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1,6

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

4500Χ2500mm

11,2m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

1000 mm

Ηλικιακή ομάδα

1,5+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες,
 • Μία (1) βάση ταλάντωσης.

Περιγραφή

          Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm στις άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm με ημικυκλική μορφή για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες του προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο. Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από 2 ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας.

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

 

 

7: ΞΥΛΙΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

2800 mm

Πλάτος

1000 mm

Ύψος

1150 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

5800Χ4000mm

23,2m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

250 mm

Ηλικιακή ομάδα

3+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Μία (1) βάση στήριξης,
 • Επτά (7) σκαλοπάτια,

Περιγραφή

          Η βάση της γέφυρας κατασκευάζεται από δύο παράλληλα Π, που το καθένα αποτελείται από δύο κάθετες επικολλητές δοκούς 100Χ100mm που ενώνονται μεταξύ τους με μία οριζόντια δοκό ίδιας διατομής. Τα δύο Π ενώνονται μεταξύ τους με δύο δοκούς, μία σε κάθε άκρο, επίσης ίδιας διατομής που τοποθετούνται κοντά στο έδαφος και είναι η είσοδος της γέφυρας. Ακολουθούν επτά σκαλοπάτια, τα οποία αναρτώνται από τα Π με τη χρήση ανοξείδωτων αλυσίδων και συνδέονται μεταξύ τους με σχοινί Φ16mm. Ανάμεσα στα σκαλοπάτια τοποθετούνται ειδικοί αποστάτες για την αποφυγή παγιδεύσεων.

 

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

 

8: ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

3700 mm

Πλάτος

1600 mm

Ύψος

2300 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1,2

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

7200Χ3700mm

26,4m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

1200 mm

Ηλικιακή ομάδα

1,5+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,
 • Τέσσερα (4) ξύλινα υποστυλώματα,
 • Μία (1) κούνια φωλιά.

Περιγραφή

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλώνται δύο κουζινέτα από χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος της κούνιας. Το κάθισμα έχει τη μορφή φωλιάς διαμέτρου Φ1200mm. Αποτελείται από ένα περιμετρικό στεφάνι από σιδηροσωλήνα, καλυμμένο με σχοινί πολυπροπυλενίου που εσωτερικά φέρει πλέγμα σχοινιών Φ16mm με σχετική ελαστικότητα. Αναρτάται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων έως ένα σημείο και σχοινιού πολυπροπυλενίου στη συνέχεια.

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

 

 

9: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η πινακίδα αποτελείται από δύο δοκούς 60χ60χ2mm οι οποίοι εγκιβωτίζονται στο έδαφος και δύο οριζόντιους ίδιου πάχους και διατομής. Οι δοκοί σχηματίζουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται πινακίδα κατασκευασμένη από αλουμίνιο, πάχους 3mm και διαστάσεων 62χ83. Το συνολικό ύψος από την επιφάνεια του εδάφους είναι 2,20m και το συνολικό πλάτος 92cm.

Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη (antigraffiti, τύπου 3Μ ProtectiveOverlayFilm). Η μεμβράνη αυτή θα επιτρέπει τον καθαρισμό των πινακίδων από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κλπ., με την χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη στην αντανακλαστική μεμβράνη και το μελάνι της μεταξοτυπίας του υποστρώματος.

Είναι χρωματισμένοι με αντισκωριακό αστάρι και σιλικονούχο χρώμα σε ανθρακί ή κυπαρισσί απόχρωση. Είναι τυπωμένες όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από την υπουργική απόφαση 27934:2014 για μία παιδική χαρά. Πιο συγκεκριμένα αναγράφει:

 • Τις ηλικιακές ομάδες των παίδων
 • Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ
 • Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία
 • Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :

o    Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας

o    Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση

 

10: ΒΡΥΣΗ

 Βρύση χαλύβδινη, ο κορμός της οποίας είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με στρογγυλεμένες και λειασμένες γωνίες ύψους 1μ. περίπου και βάσης 16εκ.χ16εκ. περίπου. Πάνω στον κορμό και σε απόσταση περίπου 75 εκ. από το έδαφος υπάρχει μπουτόν ορειχάλκινο  παροχής του νερού. Επίσης η βρύση έχει σχάρα για την αποστράγγιση του νερού. Το βάρος της βρύσης δεν ξεπερνά τα πενήντα κιλά.

 

11: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ ΥΨΟΥΣ 0,90μ.

Οι κάθετοι δοκοί θα είναι από σύνθετη ξυλεία πεύκου 80χ80mm ανά 3,0 m. Θα στερεώνονται στα κράσπεδα και στους πέτρινους διαμορφωμένους μαντρότοιχους σε βάσεις.

Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο δοκό 30χ30χ1 316 (INOX) ενώ τα κάθετα κυγκλιδώματα θα κατασκευάζονται από επιλεγμένη ξυλεία πεύκης πάχους 2,2 εκατοστών μήκους 80 εκατοστών. Τα διάκενα μεταξύ των κάθετων σανιδιών θα είναι 6 εκατοστά.

Χαρακτηριστικά υλικών:

Τα μεταλλικά στοιχεία θα αποτελούνται κυρίως από ανοξείδωτους δοκούς ελάχιστου πάχους 1,0mm.

Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου (πεύκη) και θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ351. Θα εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και θα αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Η σχετική υγρασία θα είναι 10-15%. Τα χρώματα και τα βερνίκια για την βαφή θα είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα και θα προστατεύονται από τις υπεριώδης ακτίνες και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ927-2. Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι ανοξείδωτοι. Οι τάπες που θα χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά. Οι κοχλίες σύνδεσης θα είναι γαλβανισμένες, με παξιμάδι ασφαλείας.

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείτε το πρότυπο ΕΝ 1176 1-6, το σύστημα ποιότητας ISO9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004.

 

 

12: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ ΥΨΟΥΣ 0,50μ.

Οι κάθετοι δοκοί θα είναι από σύνθετη ξυλεία πεύκου 80χ80mm ανά 3,0 m. Θα στερεώνονται στα κράσπεδα και στους πέτρινους διαμορφωμένους μαντρότοιχους σε βάσεις.

Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο δοκό 30χ30χ1 316 (INOX) ενώ τα κάθετα κυγκλιδώματα θα κατασκευάζονται από επιλεγμένη ξυλεία πεύκης πάχους 2,2 εκατοστών μήκους 50 εκατοστών. Τα διάκενα μεταξύ των κάθετων σανιδιών θα είναι 6 εκατοστά.

Χαρακτηριστικά υλικών:

Τα μεταλλικά στοιχεία θα αποτελούνται κυρίως από ανοξείδωτους δοκούς ελάχιστου πάχους 1,0mm.

Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου (πεύκη) και θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ351. Θα εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και θα αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Η σχετική υγρασία θα είναι 10-15%. Τα χρώματα και τα βερνίκια για την βαφή θα είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα και θα προστατεύονται από τις υπεριώδης ακτίνες και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ927-2. Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι ανοξείδωτοι. Οι τάπες που θα χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά. Οι κοχλίες σύνδεσης θα είναι γαλβανισμένες, με παξιμάδι ασφαλείας.

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείτε το πρότυπο ΕΝ 1176 1-6, το σύστημα ποιότητας ISO9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004.

 

13: ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Θα ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής και θα χρησιμοποιούνται επιπλέον μεντεσέδες βαρέως τύπου για τη σύνδεσή της με την υπόλοιπη κατασκευή της περίφραξης

 

14: ΑΜΜΟΣ ή ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ

Καθώς η άμμος ή το βότσαλο θα χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασμών και προστασίας από πτώση

-δεν θα πρέπει να περιέχει σωματίδια λάσπης ή αργίλου (σύμφωνα με το προτότυπο ΕΝ1176:2008, αρθ. 4.2.8.5., ΕΛΟΤ ΕΝ1176 και Παραρτήματα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176).

-διατομή άμμου 0,20mm έως 2,00mm (σύμφωνα με το προτότυπο ΕΝ1176:2008, αρθ.4.2.8 αρθ. 4.2.8.5., ΕΛΟΤ ΕΝ1176 και Παραρτήματα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176).

-το μέγεθος κόκκου να μπορεί να ταυτοποιηθεί με δοκιμή κοσκινίσματος κατά ΕΝ933-1 (σύμφωνα με το προτότυπο ΕΝ1176:2008, αρθ.4.2.8 αρθ. 4.2.8.5., ΕΛΟΤ ΕΝ1176 και Παραρτήματα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176).

Η δοκιμή κοσκινίσματος θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο πιστοποίησης της παιδικής χαράς, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και θα πρέπει να καλύπτεται η εν λόγω απαίτηση κοκκομετρίας, προκειμένου να γίνει η προσωρινή ή οριστική παραλαβή του υλικού, από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του υλικού εντός δέκα (10) ημερών.

 

15: ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ

Καραβόπανο διαστάσεων 2,40μ. χ 11,50μ. διαμορφωμένο σε τέντα σκίασης το οποίοθα τοποθετηθεί στην υφιστάμενη πέργκολα.

 

16:  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η  πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υ.Α. και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα.

 

 

ΝΕΜΕΑ  24 / 8  /2017

 

Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε

Ο  Προϊστάμενος Τ.Υ.

 

 

 

ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                  

Αρ. Μελέτης:11/2017

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ »

 

 

 

 

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

Άρθρο 1: ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

6700 mm

Πλάτος

1600 mm

Ύψος

2300 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1,2

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

7200Χ6700mm

48,2m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

1200 mm

Ηλικιακή ομάδα

3+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Δύο (2) ξύλινες οριζόντιες δοκούς,
 • Έξι (6) ξύλινα υποστυλώματα,
 • Τέσσερα (4) καθίσματα παίδων με αλυσίδες.

Περιγραφή

Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από ξύλινη επικολλητή δοκό διαστάσεων 115Χ115mm. Στηρίζονται σε έξι κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε άκρο και ένα ζεύγος στο μέσο, από επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm. Στο κάτω μέρος της κάθε δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται οχτώ κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :

o    Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,

o    Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,

o    Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

o    Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

Τιμή: 1.300,00 €/τεμ.

 

 

Άρθρο 2: ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

5200 mm

Πλάτος

1600 mm

Ύψος

2300 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1,2

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

7200Χ5200mm

37,4m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

1200 mm

Ηλικιακή ομάδα

1,5+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς,
 • Έξι (6) ξύλινα υποστυλώματα,
 • Τρία (3) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες.

Περιγραφή

Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. Στηρίζονται σε έξι κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε άκρο και ένα ζεύγος στο μέσο, από επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm. Στο κάτω μέρος των δοκών και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλώνται έξι κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Τιμή: 1.240,00 €/τεμ.

 

 

Άρθρο 3: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

900 mm

Πλάτος

250 mm

Ύψος

950 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1,6

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

3000Χ2300mm

6,9m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

600 mm

Ηλικιακή ομάδα

1,5+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Ένα (1) λαγουδάκι με χειρολαβές και κάθισμα,
 • Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.

Περιγραφή

          Η μορφή του λαγού όπως και το κάθισμα που στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην πλάτη του κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Στις κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.
  • Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

Τιμή: 405,00 €/τεμ.

 

 

4: ΣΥΝΘΕΤΟ  ΟΡΓΑΝΟ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Ενδεικτικές απαιτήσεις ασφαλείας

Μήκος

5600mm

Aπαιτούμενος χώρος

9100x7200mm

Πλάτος

4200mm

Ύψος

3000mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

1250mm

Πιστοποίηση

EN 1176:2008/1,2

Ηλικιακή ομάδα

3+

 

 

 

 

 

 

 

Το σύνθετο θα αποτελείται από :

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή,

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή,

• Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα,

• Ένα (1) συνθετικό τούνελ

• Μία (1) γέφυρα σχοινιών.

• Μία (1) καμπύλη σκάλα αναρρίχησης

• Ένα (1) πλέγμα σχοινιών για αναρρίχηση

• Έναν (1) στύλο πυροσβέστη

• Μία (1) κάθετη ανάβαση με πατήματα

 

Τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από:

• Τέσσερις (4) αλουμινένιες κολώνες τετραγωνικής διατομής 60Χ60mm περίπου

• Μία (1) πλατφόρμα από HDPE με αντιολισθητική επιφάνεια,

• Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από HDPE.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από HPL ή HDPE.

 

Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από:

• Τέσσερις (4) αλουμινένιες κολώνες τετραγωνικής διατομής 60Χ60mm περίπου

• Μία (1) πλατφόρμα από HDPE με αντιολισθητική επιφάνεια

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από HPL ή HDPE

Ανοξείδωτη τσουλήθρα

Οι τσουλήθρα θα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης θα κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της θα τοποθετούνται πλαϊνά από HPL ή HDPE. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη θα διαθέτουν πλευρική προστασία HPL ή HDPE και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26 τουλάχιστον.

Συνθετικό τούνελ

Το τούνελ θα αποτελείται από έναν σωλήνα από πολυπροπυλένιο ο οποίος θα προσαρμόζεται σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρμας με τη χρήση φραγμάτων από HDPE.

Γέφυρα σχοινιών

Η γέφυρα σχοινιών θα στηρίζεται σε δύο κολώνες αλουμινίου τετραγωνικής διατομής 60Χ60mm

περίπου από τη μία πλευρά, και σε δύο από τις κολώνες του πύργου από την άλλη πλευρά. Θα αποτελείται

από πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που ενώνονται

ειδικά πλαστικά εξαρτήματα. Σε κατάλληλο ύψος θα φέρει κουπαστή από αλουμίνιο τετραγωνικής διατομής

60Χ60mm περίπου και κάθετα σχοινιά.

Καμπύλη σκάλα αναρρίχησης

Για την ανάβαση στη γέφυρα σχοινιών θα χρησιμοποιείται καμπύλη σκάλα αναρρίχησης με καμπύλα

πατήματα από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα.

Πλέγμα σχοινιών για αναρρίχηση

Στη μία πλευρά της πλατφόρμας θα προσαρμόζεται πλέγμα πολύκλωνων συρματόσχοινων

επικαλυμμένων με πολυπροπυλένιο Φ16mm, που θα σχηματίζουν κάναβο ανοίγματος 500Χ500mm.

Στύλος πυροσβέστη

Ο στύλος πυροσβέστη θα κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ26 τουλάχιστον και θα προσαρμόζεται από τη μία πλευρά στις κολώνες της πλατφόρμας σε απόσταση 500mm και από την άλλη

πακτώνεται στο έδαφος.

Κάθετη ανάβαση με πατήματα

Στο ένα υποστύλωμα της πλατφόρμας θα προσαρμοστούν πατήματα από HDPE, σε αποστάσεις

300mm μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ως σκάλα ανάβασης.__

 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :

o    Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων,

o    Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας,

o    Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Τιμή: 7.300,00 €/τεμ.

 

 

Άρθρο 5: ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

2100 mm

Πλάτος

1650 mm

Ύψος

1850 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

5100Χ4650mm

23,7 m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

200 mm

Ηλικιακή ομάδα

1,5+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή,
 • Μία (1) προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα,
 • Δύο (2) τραπεζάκια,
 • Δύο (2) πάνελ δραστηριοτήτων,
 • Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα.

Ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή.

Η πλατφόρμααποτελείται από:

 • Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,
 • Μία (1) πλατφόρμαπου αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,
 • Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

          Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα.

Η πλατφόρμααποτελείται από:

 • Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,
 • Μία (1) πλατφόρμαπου αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,

          Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Τραπεζάκια

          Το κάθε τραπεζάκι κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και στηρίζεται σε δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου.

Πάνελ δραστηριοτήτων

Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και φέρουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών.

Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα.

Το μπαλκόνι αποτελείται από :

 • Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm,
 • Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,
 • Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm με επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας.

Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας.

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

Τιμή: 1.320,00 €/τεμ.

 

 

Άρθρο 6: ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

2500 mm

Πλάτος

500 mm

Ύψος

600 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1,6

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

4500Χ2500mm

11,2m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

1000 mm

Ηλικιακή ομάδα

1,5+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες,
 • Μία (1) βάση ταλάντωσης.

Περιγραφή

          Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm στις άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm με ημικυκλική μορφή για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες του προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο. Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από 2 ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας.

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

Τιμή: 295,00 €/τεμ.

 

 

 

Άρθρο 7: ΞΥΛΙΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

2800 mm

Πλάτος

1000 mm

Ύψος

1150 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

5800Χ4000mm

23,2m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

250 mm

Ηλικιακή ομάδα

3+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Μία (1) βάση στήριξης,
 • Επτά (7) σκαλοπάτια,

Περιγραφή

          Η βάση της γέφυρας κατασκευάζεται από δύο παράλληλα Π, που το καθένα αποτελείται από δύο κάθετες επικολλητές δοκούς 100Χ100mm που ενώνονται μεταξύ τους με μία οριζόντια δοκό ίδιας διατομής. Τα δύο Π ενώνονται μεταξύ τους με δύο δοκούς, μία σε κάθε άκρο, επίσης ίδιας διατομής που τοποθετούνται κοντά στο έδαφος και είναι η είσοδος της γέφυρας. Ακολουθούν επτά σκαλοπάτια, τα οποία αναρτώνται από τα Π με τη χρήση ανοξείδωτων αλυσίδων και συνδέονται μεταξύ τους με σχοινί Φ16mm. Ανάμεσα στα σκαλοπάτια τοποθετούνται ειδικοί αποστάτες για την αποφυγή παγιδεύσεων.

 

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

Τιμή: 1.530,00 €/τεμ.

 

Άρθρο 8: ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Μήκος

3700 mm

Πλάτος

1600 mm

Ύψος

2300 mm

Πιστοποίηση

ΕΝ 1176:2008/1,2

Απαιτήσεις ασφαλείας

Απαιτούμενος χώρος

7200Χ3700mm

26,4m2

Μέγιστο ύψος πτώσης

1200 mm

Ηλικιακή ομάδα

1,5+

 

Το όργανο αποτελείται από :

 • Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,
 • Τέσσερα (4) ξύλινα υποστυλώματα,
 • Μία (1) κούνια φωλιά.

Περιγραφή

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλώνται δύο κουζινέτα από χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος της κούνιας. Το κάθισμα έχει τη μορφή φωλιάς διαμέτρου Φ1200mm. Αποτελείται από ένα περιμετρικό στεφάνι από σιδηροσωλήνα, καλυμμένο με σχοινί πολυπροπυλενίου που εσωτερικά φέρει πλέγμα σχοινιών Φ16mm με σχετική ελαστικότητα. Αναρτάται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων έως ένα σημείο και σχοινιού πολυπροπυλενίου στη συνέχεια.

 • Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
 • Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 • Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Τιμή: 2.130,00 €/τεμ.

 

 

Άρθρο 9: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η πινακίδα αποτελείται από δύο δοκούς 60χ60χ2mm οι οποίοι εγκιβωτίζονται στο έδαφος και δύο οριζόντιους ίδιου πάχους και διατομής. Οι δοκοί σχηματίζουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται πινακίδα κατασκευασμένη από αλουμίνιο, πάχους 3mm και διαστάσεων 62χ83. Το συνολικό ύψος από την επιφάνεια του εδάφους είναι 2,20m και το συνολικό πλάτος 92cm.

Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη (antigraffiti, τύπου 3Μ ProtectiveOverlayFilm). Η μεμβράνη αυτή θα επιτρέπει τον καθαρισμό των πινακίδων από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κλπ., με την χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη στην αντανακλαστική μεμβράνη και το μελάνι της μεταξοτυπίας του υποστρώματος.

Είναι χρωματισμένοι με αντισκωριακό αστάρι και σιλικονούχο χρώμα σε ανθρακί ή κυπαρισσί απόχρωση. Είναι τυπωμένες όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από την υπουργική απόφαση 27934:2014 για μία παιδική χαρά. Πιο συγκεκριμένα αναγράφει:

 • Τις ηλικιακές ομάδες των παίδων
 • Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ
 • Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία
 • Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :

o    Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας

o    Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση

Τιμή: 200,00 €/τεμ.

 

Άρθρο 10: ΒΡΥΣΗ

 Βρύση χαλύβδινη, ο κορμός της οποίας είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με στρογγυλεμένες και λειασμένες γωνίες ύψους 1μ. περίπου και βάσης 16εκ.χ16εκ. περίπου. Πάνω στον κορμό και σε απόσταση περίπου 75 εκ. από το έδαφος υπάρχει μπουτόν ορειχάλκινο  παροχής του νερού. Επίσης η βρύση έχει σχάρα για την αποστράγγιση του νερού. Το βάρος της βρύσης δεν ξεπερνά τα πενήντα κιλά.

Τιμή: 300,00 €/τεμ.

 

Άρθρο 11: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ ΥΨΟΥΣ 0,90μ.

Οι κάθετοι δοκοί θα είναι από σύνθετη ξυλεία πεύκου 80χ80mm ανά 3,0 m. Θα στερεώνονται στα κράσπεδα και στους πέτρινους διαμορφωμένους μαντρότοιχους σε βάσεις.

Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο δοκό 30χ30χ1 316 (INOX) ενώ τα κάθετα κυγκλιδώματα θα κατασκευάζονται από επιλεγμένη ξυλεία πεύκης πάχους 2,2 εκατοστών μήκους 80 εκατοστών. Τα διάκενα μεταξύ των κάθετων σανιδιών θα είναι 6 εκατοστά.

Χαρακτηριστικά υλικών:

Τα μεταλλικά στοιχεία θα αποτελούνται κυρίως από ανοξείδωτους δοκούς ελάχιστου πάχους 1,0mm.

Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου (πεύκη) και θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ351. Θα εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και θα αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Η σχετική υγρασία θα είναι 10-15%. Τα χρώματα και τα βερνίκια για την βαφή θα είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα και θα προστατεύονται από τις υπεριώδης ακτίνες και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ927-2. Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι ανοξείδωτοι. Οι τάπες που θα χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά. Οι κοχλίες σύνδεσης θα είναι γαλβανισμένες, με παξιμάδι ασφαλείας.

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείτε το πρότυπο ΕΝ 1176 1-6, το σύστημα ποιότητας ISO9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004.

Τιμή: 55,00 €/μέτρο

 

 

Άρθρο 12: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ ΥΨΟΥΣ 0,50μ.

Οι κάθετοι δοκοί θα είναι από σύνθετη ξυλεία πεύκου 80χ80mm ανά 3,0 m. Θα στερεώνονται στα κράσπεδα και στους πέτρινους διαμορφωμένους μαντρότοιχους σε βάσεις.

Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο δοκό 30χ30χ1 316 (INOX) ενώ τα κάθετα κυγκλιδώματα θα κατασκευάζονται από επιλεγμένη ξυλεία πεύκης πάχους 2,2 εκατοστών μήκους 50 εκατοστών. Τα διάκενα μεταξύ των κάθετων σανιδιών θα είναι 6 εκατοστά.

Χαρακτηριστικά υλικών:

Τα μεταλλικά στοιχεία θα αποτελούνται κυρίως από ανοξείδωτους δοκούς ελάχιστου πάχους 1,0mm.

Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου (πεύκη) και θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ351. Θα εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και θα αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Η σχετική υγρασία θα είναι 10-15%. Τα χρώματα και τα βερνίκια για την βαφή θα είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα και θα προστατεύονται από τις υπεριώδης ακτίνες και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ927-2. Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι ανοξείδωτοι. Οι τάπες που θα χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά. Οι κοχλίες σύνδεσης θα είναι γαλβανισμένες, με παξιμάδι ασφαλείας.

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείτε το πρότυπο ΕΝ 1176 1-6, το σύστημα ποιότητας ISO9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004.

Τιμή: 43,00 €/μέτρο

 

 

Άρθρο 13: ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Θα ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής και θα χρησιμοποιούνται επιπλέον μεντεσέδες βαρέως τύπου για τη σύνδεσή της με την υπόλοιπη κατασκευή της περίφραξης

Τιμή: 250,00 €/τεμ.

 

Άρθρο 14: ΑΜΜΟΣ ή ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ

Καθώς η άμμος ή το βότσαλο θα χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασμών και προστασίας από πτώση

-δεν θα πρέπει να περιέχει σωματίδια λάσπης ή αργίλου (σύμφωνα με το προτότυπο ΕΝ1176:2008, αρθ. 4.2.8.5., ΕΛΟΤ ΕΝ1176 και Παραρτήματα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176).

-διατομή άμμου 0,20mm έως 2,00mm (σύμφωνα με το προτότυπο ΕΝ1176:2008, αρθ.4.2.8 αρθ. 4.2.8.5., ΕΛΟΤ ΕΝ1176 και Παραρτήματα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176).

-το μέγεθος κόκκου να μπορεί να ταυτοποιηθεί με δοκιμή κοσκινίσματος κατά ΕΝ933-1 (σύμφωνα με το προτότυπο ΕΝ1176:2008, αρθ.4.2.8 αρθ. 4.2.8.5., ΕΛΟΤ ΕΝ1176 και Παραρτήματα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176).

Η δοκιμή κοσκινίσματος θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο πιστοποίησης της παιδικής χαράς, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και θα πρέπει να καλύπτεται η εν λόγω απαίτηση κοκκομετρίας, προκειμένου να γίνει η προσωρινή ή οριστική παραλαβή του υλικού, από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του υλικού εντός δέκα (10) ημερών.

Τιμή: 45,00 €/κυβ. μ.

 

Άρθρο 15: ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ

Καραβόπανο διαστάσεων 2,40μ. χ 11,50μ. διαμορφωμένο σε τέντα σκίασης το οποίοθα τοποθετηθεί στην υφιστάμενη πέργκολα.

Τιμή: 400,548 €/κατ΄αποκοπή

 

Άρθρο 16:  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η  πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υ.Α. και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα.

Τιμή: 200,00 €/τεμ.

 

 

 

 

ΝΕΜΕΑ  24 / 8  /2017

 

Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε

Ο  Προϊστάμενος Τ.Υ.

 

 

 

ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                  

Αρ. Μελέτης:11/2017

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ »

 

 

 

4.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

τεμ.

1

2

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

τεμ.

1

3

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

τεμ.

2

4

ΣΥΝΘΕΤΟ  ΟΡΓΑΝΟ

τεμ.

1

5

ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ

τεμ.

1

6

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ

τεμ.

2

7

ΞΥΛΙΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

τεμ.

1

8

ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ

τεμ.

1

9

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

τεμ.

1

10

ΒΡΥΣΗ

τεμ.

1

11

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ 0,90μ.

μετ.

37

12

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ 0,50μ.

μετ.

26

13

ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

τεμ.

3

14

ΒΟΤΣΑΛΟ

κυβ.μ.

66

15

ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ

κατ' αποκ.

1

16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

τεμ.

1

 

 

 

 

 

 

ΝΕΜΕΑ  24 / 8  /2017

 

Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε

Ο  Προϊστάμενος Τ.Υ.

 

 

 

ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                  

Αρ. Μελέτης:11/2017

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ »

 

 

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ

1

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

τεμ.

1

1.300,00

1.300,00

2

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

τεμ.

1

1.240,00

1.240,00

3

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

τεμ.

2

405,00

810,00

4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

τεμ.

1

7.300,00

7.300,00

5

ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ

τεμ.

1

1.320,00

1.320,00

6

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ

τεμ.

2

295,00

590,00

7

ΞΥΛΙΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

τεμ.

1

1.530,00

1.530,00

8

ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ

τεμ.

1

2.130,00

2.130,00

9

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

τεμ.

1

200,00

200,00

10

ΒΡΥΣΗ

τεμ.

1

300,00

300,00

11

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ 0,90μ.

μετ.

37

55,00

2.035,00

12

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ 0,50μ.

μετ.

26

43,00

1.118,00

13

ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

τεμ.

3

250,00

750,00

14

ΒΟΤΣΑΛΟ

κυβ.μ.

66

45,00

2.970,00

15

ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ

κατ' αποκ.

1

400,548

400,548

16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

τεμ.

1

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

24.193,548

 

ΦΠΑ 24%

5.806,452

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30.000,00

 

 

ΝΕΜΕΑ  24 / 8  /2017

Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε

Ο  Προϊστάμενος Τ.Υ.

 

 

 

ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                  

Αρ. Μελέτης:11/2017

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ »

 

 

 

6.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ

1

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

τεμ.

1

 

 

2

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

τεμ.

1

 

 

3

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

τεμ.

2

 

 

4

ΣΥΝΘΕΤΟ  ΟΡΓΑΝΟ

τεμ.

1

 

 

5

ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ

τεμ.

1

 

 

6

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ

τεμ.

2

 

 

7

ΞΥΛΙΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

τεμ.

1

 

 

8

ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ

τεμ.

1

 

 

9

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

τεμ.

1

 

 

10

ΒΡΥΣΗ

τεμ.

1

 

 

11

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ 0,90μ.

μετ.

37

 

 

12

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ 0,50μ.

μετ.

26

 

 

13

ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

τεμ.

3

 

 

14

ΒΟΤΣΑΛΟ

κυβ.μ.

66

 

 

15

ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ

κατ' αποκ.

1

 

 

16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

τεμ.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

                                       (Τόπος,  Ημερομηνία   )

                                                                                                          

                                                                                                  Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                                                                                                                           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                  

Αρ. Μελέτης:11/2017

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ »

 

 

7. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την παιδική χαρά στην Πλατεία Λαζόπουλου του Δήμου Νεμέας και θα γίνει με συνοπτικό  διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412-2016. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά .

 

Άρθρο 2ο

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ. Η τεχνική περιγραφή

ε. Η προσφορά του μειοδότη

 

Άρθρο 3ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις που αναγράφονται στη διακήρυξη.

 

Άρθρο 4ο

Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή

Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες :

α. εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και

β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο.

 

Άρθρο 5ο

Σύμβαση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα συντάσσεται σχετική σύμβαση η οποία θα υπογράφεται από τα δύο μέρη.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα είναι 5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.

 

 

Άρθρο 6ο

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) χρόνια και θα αρχίζει από την παραλαβή του είδους πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.

 

Άρθρο 7ο

Πλημμελής κατασκευή

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ανάλογα με το μέγεθος αυτών είτε να αποκαταστήσει αυτές η να αντικαταστήσει το υλικό σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής παραλαβής και τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 8ο

Χρόνος ισχύος προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Άρθρο 9ο

Ποσοτική παραλαβή υλικών

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των ειδών σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 30 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία.

Η παραλαβή θα γίνεται επί τόπου του Έργου από τα εντεταλμένα όργανα. Μπορεί να γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου και θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας ο προμηθευτής θα ενημερώνεται αρχικά εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες.

 

Άρθρο 10ο

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο κατασκευαστής απαιτείται να διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις που καθιστούν τις κατασκευές ασφαλείς.

Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε παιδικές χαρές και να μην δημιουργεί προβλήματα στην πιστοποίηση του χώρου. Σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό που έχει πρόβλημα. Όλος ο εξοπλισμός των παιδικών χαρών θα πληρεί τα οριζόμενα στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας μελέτης.

 

 

 

ΝΕΜΕΑ  24 / 8  /2017

 

Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε

Ο  Προϊστάμενος Τ.Υ.

 

 

 

ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την μελέτη