Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού προσώπου

Περί: Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού προσώπου

Σήμερα την 11η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νεμέας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος με την επωνυμία «ΠΡΑΤΙΝΑΣ» ύστερα από την υπ’αριθμ. 77/7-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κεφάλα Σπυρίδωνα η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α΄/7-6-2010) σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο Εννέα {9} μελών ήταν παρόντα έξι {6} μέλη.

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την απόφαση

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε τον τριμηνιαίο πίνακα εσόδων Α 2018

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε τον τριμηνιαίο πίνακα εξόδων Α 2018