Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Βελτίωση ασφαλτικών Δήμου Νεμέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμος Νεμέας, διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» Εκτιμώμενης αξίας 46.020,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 και 125 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ». Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 46.020,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

1-Τίτλος

2-Τεχνική έκθεση

3-Προϋπολογισμός

4-Τιμολόγιο

5-Ε.Σ.Υ

6-Περίληψη ασφαλτικών

7-Αναλυτικά Ασφαλτικά